Frågor och svar

Vilket grundläggande värde erbjuder INVISIO kunder och samhälle?

INVISIO skapar ett unikt värde för individer och samhälle genom att möjliggöra kommunikation i kritiska och bullriga situationer, vilket gör användarens arbetsmiljö säkrare och förbättrar effektiviteten.

Genom att skydda användarnas hörsel förhindrar INVISIO permanent hörselnedsättning och relaterade problem, vilket sparar individen stort lidande och samhället höga kostnader för rehabilitering och ersättningar.

INVISIOs marknad kännetecknas av stora upphandlingar med oregelbundna intervall. Både orderingång och försäljning kan variera väsentligt mellan kvartalen och företagets utveckling bör därför utvärderas i ett längre tidsperspektiv än enskilda kvartal.   För att hantera den ojämna orderingången arbetar INVISIO nära kunderna, vilket gör det möjligt för oss att starta produktionen innan den faktiska beställningen mottas. Det innebär att vi kan erbjuda snabb leverans, vilket är mycket uppskattat bland kunderna och utgör en konkurrensfördel.

INVISIOs marknad kännetecknas av stora upphandlingar med oregelbundna intervall. Både orderingång och försäljning kan variera väsentligt mellan kvartalen och företagets utveckling bör därför utvärderas i ett längre tidsperspektiv än enskilda kvartal.
 
För att hantera den ojämna orderingången arbetar INVISIO nära kunderna, vilket gör det möjligt för oss att starta produktionen innan den faktiska beställningen mottas. Det innebär att vi kan erbjuda snabb leverans, vilket är mycket uppskattat bland kunderna och utgör en konkurrensfördel.

Är försäljningen säsongsbetonad?

De tre senaste årens försäljning visar att Q1 historiskt sett tenderar att vara något svagare än de andra kvartalen. Q2 och Q3 är något starkare och årets starkaste period är Q4.

När väntas större intäkter från Intercom-försäljningen?

Under det första kvartalet 2020 genomfördes en första leverans av Intercom-systemet till en försvarsmakt i Europa. INVISIO fick också en mindre order från en specialistenhet i Europa under perioden.
Försäljningsinsatserna har gradvis intensifierats och lösningen har mött ett stort intresse vid flera branschmässor.
Under det första halvåret 2020 är målet att flera kundtester ska genomföras, men eftersom dessa som regel tar lång tid räknar vi inte med beställningar förrän sent under andra halvåret 2020.

Vi är övertygade om att Intercom-systemet på lång sikt kommer att utvecklas till en bredare produktportfölj och att det kommer att ge ett väsentligt bidrag till företagets fortsatta tillväxt.

Vad ska driva den framtida tillväxten?

INVISIO har fem strategier för fortsatt tillväxt med god lönsamhet:

  • Öka marknadsandelen på befintliga marknader: Förutom att vinna nya upphandlingskontrakt strävar företaget efter att öka försäljningen inom ramen för redan tecknade avtal.
  • Utöka produktportföljen genom innovation. INVISIO utökar ständigt portföljen med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter.
  • Adressera nya användargrupper: Bolaget ska vända sig till fler användargrupper med liknande behov av att kommunicera i bullriga och utmanande miljöer.
  • Expandera till nya geografier: Asien, Mellanöstern och Sydamerika kommer att spela en växande roll för INVISIO.
  • Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet: Fokus på kostnader och hållbarhet internt och vid tillverkningen av företagets produkter.

Bruttomarginal och de viktigaste drivkrafterna

De viktigaste drivkrafterna för bruttomarginalen är andelen direktförsäljning kontra försäljning via distributionspartners och produktmixen under rapporteringsperioden. Produkter från tredje part tenderar att ha en negativ effekt på bruttomarginalen.

Bruttomarginalnivån har ökat under de senaste åren som en följd av att vi byggt upp egna försäljningsorganisationer i USA, Frankrike och Italien samt på grund av högre volymer.

Hur hanterar INVISIO effekterna på produktionen av den varierande orderingången?

INVISIO hanterar volatiliteten i orderingången genom att arbeta nära kunden och genom att lägga ut tillverkningen på kontraktstillverkare. En nära relation med kunderna gör det möjligt för INVISIO att prognostisera nya order, vilket i sin tur möjliggör en tidig produktionsstart.

Hur kan produktionen skalas upp?

INVISIO värnar sin konkurrenskraft genom att fokusera på FoU samt marknadsföring och försäljning. Valda europeiska tillverkare ansvarar för tillverkningen av produkterna på kontraktsbasis.

Uppdragstillverkning ger INVISIO skalbarhet och förmågan att hantera stora variationer i ordervolymer. Ökade produktionsvolymer utgör ingen utmaning under överskådlig tid.

Varför har lagernivåerna ökat?

Under 2018 ändrade vi vår policy för lagerhållning. I syfte att erbjuda våra kunder snabb leverans ökade vi nivåerna vilket ger oss en konkurrensfördel.

Lagret består endast av standardprodukter och extremt få produkter utrangeras.

Varför ligger orderboken på lägre nivåer än tidigare år?

Det enkla svaret är att vi levererar snabbare idag än tidigare. Detta är möjligt eftersom vi har en effektivare leveranskedja i kombination med att vi arbetar mer proaktivt i produktionen.

Vad driver marknaden?

En viktig drivkraft är den allmänna trenden bland försvars- och säkerhetsstyrkor i hela världen att modernisera sina kommunikationssystem. Antalet potentiella användare ökar när fler soldater och poliser får en egen radio.

En annan drivkraft är den växande medvetenheten om följderna av hörselnedsättning och de höga kostnaderna för individer och samhälle.

Samtidigt som andelen radioanvändare och behovet av effektivt hörselskydd ökar driver INVISIO självt marknadstillväxten genom att utveckla kommunikationslösningar som gradvis höjer kundernas krav på prestanda, funktionalitet och användarupplevelse.

Vilka är era främsta konkurrenter?

Det personliga systemet:

Förutom INVISIO finns det en handfull andra leverantörer på marknaden, till exempel hjälmtillverkare som erbjuder en integrerad kommunikationslösning och hörselskydd i form av hörselkåpor.


Intercom-systemet:

Konkurrensen från andra tillverkare beträffande Intercom-systemet är begränsad i en inledande fas av marknadspenetrationen, eftersom fokus ligger på att erbjuda det bärbara systemet till befintliga kunder och eftersom det för närvarande inte finns liknande erbjudanden.

I ett senare skede, när INVISIO vänder sig till fordonstillverkare och företag som utrustar militära fordon, förväntas konkurrensen öka, eftersom liknande lösningar finns idag. De är dock mindre flexibla och dyrare än INVISIO: s system.

Hur övervakar och kontrollerar INVISIO efterlevnaden av sin uppförandekod och sin anti-korruptionspolicy?

Policyerna inom detta område tillställs alla nyanställda som en del av deras introduktionsprogram.

Vi har ett formellt förfarande för att säkerställa att våra leverantörer erhållit vår uppförandekod för leverantörer .

Vi kräver att våra partners accepterar vår uppförandekod och kontrollerar efterlevnaden genom att göra besök på anläggningar hos viktiga leverantörer.

Är INVISIO ett försvarsföretag?

INVISIO erbjuder en säkrare arbetsmiljö och hörselskydd för användargrupper i uppdragskritiska miljöer, till exempel poliser och militär. Våra produkter klassificeras inte som krigsmaterial utan som säkerhetsutrustning.