Finansiella data

Resultaträkningar, januari-december (MSEK)20172018201920202021
Totala intäkter365,7354,5513,8532,0593,0
Kostnader för sålda varor-163,4-154,7-200,5-222,9-252,6
Bruttovinst202,3199,7313,3309,0340,4
Rörelsekostnader-119,4-132,0-170,7-200,9-315,5
Avskrivningar och nedskrivningar-4,4-4,3-10,0-12,7-45,1
Rörelseresultat78,563,5132,695,424,9
Finansnetto-5,10,71,5-10,5-1,3
Resultat före skatt73,564,2134,184,923,5
Inkomstskatt-11,2-16,0-32,5-23,7-9,0
Årets resultat62,348,2101,661,214,5
Balansräkningar, 31 December (MSEK)20172018201920202021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar27,749,785,694,892,6
Materiella anläggningstillgångar4,54,43,14,117,1
Nyttjanderätter leasingavtal25,324,033,7
Finansiella tillgångar27,417,34,15,15,6
Summa anläggningstillgångar59,671,4118,0128,0149,0
Omsättningstillgångar
Varulager36,3101,395,6115,7117,5
Kundfordringar121,1104,6111,0100,4117,6
Övriga kortfristiga fordringar12,116,210,014,027,3
Likvida medel113,262,2145,1157,7134,8
Summa omsättningstillgångar282,6284,3361,7387,8397,2
SUMMA TILLGÅNGAR342,2355,7479,7515,8690,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital259,9292,0366,0378,9417,5
Långfristiga skulder
Leasingskulder--22,023,834,3
Uppskjutna skatteskulder--6,520,535,5
Summa långfristiga skulder0,00,028,544,369,8
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder49,739,629,835,334,1
Leasingskulder--3,94,2
Övriga kortfristiga skulder32,724,151,557,383,7
Summa kortfristiga skulder82,363,785,296,8 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER342,2355,7479,7515,8690,0
Kassaflödesanalys, januari-december (MSEK)20172018201920202021
Resultat före skatt73,564,2134,184,923,5
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet7,32,08,724,047,7
Betalda inkomstskatter-2,7-4,8-2,8-12,3-9,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital78,161,4140,096,762,2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet-67,2-64,318,4-11,128,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten10,9-3,0158,485,691,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten-15,0-25,1-40,8-25,4-191,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-18,3-26,5-34,239,573,0
ÅRETS KASSAFLÖDE-22,4-54,683,420,7-27,9
Nyckeltal20172018201920202021
Marginaler
Bruttomarginal, %55,356,461,058,157,4
Rörelsemarginal, %21,517,925,817,94,2
Vinstmarginal, %17,013,619,811,5
Soliditet, %75,982,176,373,561
Övrigt
Antal anställda vid årets slut7382101125187
Aktien
Antal aktier vid periodens slut, tusental44,09844,09844,09844 09844 540
Resultat per aktie, SEK1,421,092,301,390,33
Resultat per aktie efter utspädning, SEK1,411,092,301,370,32
Eget kapital per aktie, SEK5,896,628,308,599,37
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK5,896,628,118,289,26
Aktiekurs vid periodens slut, SEK79,2556,90101,80250,0163,80