Definitioner

I INVISIOs finansiella rapporter ingår både finansiella nyckeltal som specificeras i gällande regler för finansiell
rapportering, alternativa nyckeltal enligt ESMA:s definition och andra nyckeltal relaterade till verksamheten.
De alternativa nyckeltalen betraktas som relevanta för en investerare som bättre vill förstå bolagets resultat och
finansiella ställning. Definitioner samt avstämning av de alternativa nyckeltal som ej är direkt avstämningsbara
mot de finansiella rapporterna återfinns nedan. Avstämningen sker mot närmsta jämförbara finansiella
IFRS-mått.

Bruttomarginal
Bruttovinst genom totala intäkter i procent.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat genom totala intäkter i procent.

Vinstmarginal
Periodens resultat genom totala intäkter i procent.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

EBIT (Rörelseresultat)
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar. INVISIO definierar EBIT på samma sätt som nyckeltalet Rörelseresultat.

Rörelsekostnader
Försäljnings- och marknadsföringskostnader, Administrationskostnader och Utvecklingskostnader.

Finansiella poster netto
Finansiella intäkter reducerat med Finansiella kostnader.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).

Antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Antal aktier efter utspädning
Antal utestående aktier vid perioden slut med tillägg för aktier som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädning, konverteras till aktier. Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt.

Genomsnittligt antal utestående aktier
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden med tillägg för ett vägt antal aktier som tillkommer om samtliga potentiella aktie, som ger upphov till utspädning, konverteras till aktier. Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt.

Resultat per aktie
Årets resultat genom genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat genom genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital genom antal utestående aktier justerat för ej registrerade emissioner.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital genom antal utestående aktier efter utspädning.

Antal anställda vid periodens slut
Antal anställda vid periodens sista månads löneutbetalningstillfälle.