Investment case

Investment caset syftar till att visa betydelsefulla värdedrivare för INVISIO-aktien. Bolaget har under de senaste åren gjort betydande investeringar i både kunderbjudandet och sin försäljningsorganisation. Investeringarna har bland annat resulterat i ett nytt erbjudande – Intercom-systemet – och försäljningskontor i USA, Frankrike och Italien.

Målet för INVISIOs försäljning är att den ska växa med i genomsnitt 20 procent per år. Målet för rörelsemarginalen är att den ska överstiga 15 procent.

Stadig tillväxt men ett ojämnt fördelat orderinflöde

INVISIOs marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Såväl orderingång som omsättning kan fluktuera kraftigt mellan kvartalen och därför bör bolagets utveckling utvärderas i ett längre tidsperspektiv än ett enskilt kvartal eller år.

Finansiell utveckling och investeringar i FoU

God långsiktig
organisk tillväxt

INVISIOs genomsnittliga årliga tillväxt uppgick under perioden 2017–2021 till 12 procent. Tillväxten under 2020 och 2021 har påverkats starkt negativt av pandemin, vilket drar ner den  genomsnittliga tillväxten för perioden.

 • Trots utmaningarna i omvärlden har INVISIO fortsatt exekvera på tillväxtstrategin avseende produktutveckling och organisationsuppbyggnad.
 • Utökad intäktsbas genom förvärvet av Racal Acoustics.
 • Marknaden för INVISIOs erbjudande är konjunkturoberoende och strukturellt växande.

God lönsamhet
möjliggör offensiv FoU

 • Bruttomarginalen för perioden 2017–2021 uppgick i genomsnitt till 58 procent. För 2021 uppgick marginalen till 57 procent.
 • Den genomsnittliga rörelsemarginalen för 2017–2021 uppgick till 17 procent. För 2021 uppgick marginalen till drygt 4 procent.
 • Investeringar i FoU för perioden 2017–2021 uppgick till i genomsnitt 14 procent per år av bolagets totala intäkter. För 2021 uppgick investeringarna i FoU till 15 procent.

Hög skalbarhet och stark finansiell position

 • All volymproduktion sker med hjälp av kontraktstillverkare, vilket möjliggör skalbarhet, flexibilitet och fullt fokus på
  produktutveckling och försäljning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamhet före förändringar
  i rörelsekapital uppgick till 62,2 MSEK (96,7 ).
 • INVISIO har en god finansiell ställning. Koncernens likvida
  medel vid årets utgång uppgick till 134,8 MSEK (157,7).
  Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 417,5 MSEK
  (378,9), vilket medförde en soliditet om 61 procent (73).

Marknadsegenskaper och marknadsposition

Växande nischmarknad med höga inträdesbarriärer

 • Marknaden växer strukturellt i takt med att allt fler användare inom försvar och polis förses med  personlig kommunikationsutrustning.
 • Enligt US Department of Veterans Affairs svarar tinnitus och hörselskador för cirka 17 procent av det totala registrerade antalet skador, för vilka veteraner uppbär kompensation.
 • Att ta sig in på marknaden och vinna en offentlig upphandling tar vanligtvis flera år. Höga inträdesbarriärer har medfört att antalet aktiva aktörer är relativt få.

Marknadsledande position och en portfölj med vunna ramavtal och program

 • INVISIOs marknadsledande ställning förstärktes ytterligare genom förvärvet av Racal Acoustics.
 • INVISIO har en portfölj med ramavtal och vunna program som löper på 3–7 år. Kontrakt med varumärket Racal Acoustics kan löpa betydligt längre. Exempel på kunder: USAs försvar, flera NATO-arméer och svenska polisen. Ramavtalen och vunna program möjliggör  återkommande försäljning.
 • Tillgång till två starka varumärken, INVISIO och Racal Acoustics – ledande på sina respektive marknader.

Tillväxtstrategi och företagskultur

Breddat kunderbjudande, nya användarkategorier och geografiska marknader

 • Det nya Intercom-systemet utgör en helt ny intäktskälla för INVISIO. Värdet på den adresserbara marknaden bedöms uppgå till cirka 7 miljarder kronor per år.
 • Polisen är en växande användargrupp. Den adresserbara marknaden för det personliga systemet avsett för polisen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor per år.
 • INVISIO bearbetar nya geografiska marknader i Sydamerika, Mellanöstern och Asien. 
 • Förvärvet av Racal Acoustics innebär att erbjudandet breddas med en ny, kompletterande produktkategori. Affären utökar värdet på den årliga adresserbara marknaden med cirka 0,5 miljarder kronor.

Stark företagskultur

 • INVISIOs företagskultur är stark. Tydliga mål och incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda bidrar till att motivera medarbetarna och stärka kulturen.
 • Företagets personalomsättning är låg och uppgick 2021 till 4 procent (3).
 • Bolaget har en erfaren ledning med flera år av samarbete bakom sig. VD, Försäljnings- och marknadsföringsdirektören samt FoU-direktören har arbetat hos INVISIO i mer än 14 år vardera.