Investment case

Investment caset syftar till att visa betydelsefulla värdedrivare för INVISIO-aktien. Bolaget har under de senaste åren gjort betydande investeringar i både kunderbjudandet och sin försäljningsorganisation. Investeringarna har bland annat resulterat i ett nytt erbjudande – Intercom-systemet – och försäljningskontor i USA, Frankrike och Italien.

Målet för INVISIOs försäljning är att den ska växa med i genomsnitt 20 procent per år. Målet för rörelsemarginalen är att den ska överstiga 15 procent.

Stadig tillväxt men ett ojämnt fördelat orderinflöde

INVISIOs marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Såväl orderingång som omsättning kan fluktuera kraftigt mellan kvartalen och därför bör bolagets utveckling utvärderas i ett längre tidsperspektiv än ett enskilt kvartal eller år.

Finansiell utveckling och investeringar i FoU

God långsiktig
organisk tillväxt

 • INVISIOs genomsnittliga årliga tillväxt – som var helt och hållet organisk – uppgick under perioden 2016-2020 till 18,3 procent.
 • Förvärvet av Racal Acoustics utökar intäktsbasen.
 • Marknaden för INVISIOs system är konjunkturoberoende och strukturellt växande.

God lönsamhet
möjliggör offensiv FoU

 • Bruttomarginalen för perioden 2016-2020 uppgick i genomsnitt till 57 procent.
 • Den genomsnittliga rörelsemarginalen för 2016-2020 var 22 procent.
 • Investeringar i FoU för 2016-2020 motsvarade i genomsnitt 13 procent per år av bolagets totala intäkter, vilket möjliggjorde en offensiv produktutveckling i nära samarbete med nyckelkunder.

Hög skalbarhet och stark finansiell position

 • All volymproduktion sker med hjälp av kontraktstillverkare, vilket möjliggör skalbarhet, flexibilitet och fullt fokus på FoU och försäljning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital uppgick till 96,7 MSEK (140,0).
 • Koncernen hade vid årets slut inga lån och soliditeten uppgick till 73 procent. Efter förvärvet uppgår den räntebärande skulden till cirka 100 MSEK.

Marknadsegenskaper och marknadsposition

Växande nischmarknad med höga inträdesbarriärer

 • Marknaden växer strukturellt i takt med att kommunikation blir allt viktigare för polis och militär. Ett ökande antal radioanvändare är gynnsamt för INVISIO.
 • Enligt US Department of Veterans’ Affairs svarade tinnitus och hörselskador för 17 procent av det totala antalet skador, registrerade under 2019, för vilka veteraner uppbar kompensation.
 • Att ta sig in på marknaden och vinna en offentlig upphandling tar flera år.
 • Höga inträdesbarriärer har medfört att marknaden har få leverantörer.

Marknadsledande position och en portfölj med vunna ramavtal och program

 • INVISIOs marknadsledande ställning förstärktes ytterligare genom förvärvet av Racal Acoustics.
 • INVISIOs har en omfattande portfölj med ramavtal och vunna program som löper på 3-7 år med kunder som till exempel det amerikanska försvarsdepartementet, flera NATO-arméer och den svenska polisen. Ramavtalen och vunna program ger upphov till återkommande försäljning.

Tillväxtstrategi och företagskultur

Breddat kunderbjudande, nya användarkategorier och geografiska marknader

 • Det nya Intercom-systemet är en unik lösning framtagen tillsammans med kunder och med ursprung i deras behov. Marknaden för lösningen bedöms ha ett värde om cirka 7 miljarder kronor. Intercom-systemet utgör en helt ny intäktskälla för INVISIO.
 • Polisen är en ny användargrupp. Marknaden för det personliga systemet avsett för polisen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor och har en betydande potential. INVISIO vann ett större avtal omfattande 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år med den svenska polismyndigheten 2019.
 • INVISIO bearbetar nya geografiska marknader i Sydamerika, Mellanöstern och Asien. 
 • Förvärvet av Racal Acoustics innebär att erbjudandet breddas med en ny, kompletterande produktkategori. Affären utökar värdet på den årliga adresserbara marknaden med cirka 0,5 miljarder kronor.

Stark företagskultur

 • INVISIOs företagskultur är stark. Klara mål och incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda bidrar till att motivera och stärka medarbetarna.
 • Företagets personalomsättning är låg och uppgick till 3 procent 2019. 
 • Bolaget har en erfaren ledning med flera år av samarbete bakom sig. VD, Försäljnings- och marknadsföringsdirektören samt FoU-direktören har arbetat hos INVISIO i mer än 13 år vardera.