Kommuniké från årsstämma 2022 i INVISIO

INVISIOs årsstämma hölls den 4 maj 2022 i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk-ningen och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den    6 maj 2022. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 11 maj 2022. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson. Hannu Saastamoinen valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Annika Andersson till styrelseordförande. Charlotta Falvin hade avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 650 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 250 000 kronor. Årsstämman beslutade att ersättning om 125 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt att 40 000 kronor kan utgå till en ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor var till två ledamöter i revisionsutskottet. Års-stämman beslutade att ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ordförande och 40 000 kronor till två ledamöter i utskottet för cybersäkerhet som styrelsen har för avsikt att inrätta.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material-teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.