Kommuniké från årsstämma 2021 i INVISIO

INVISIOs årsstämma hölls den 28 april 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ningen och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 30 april 2021. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 5 maj 2021. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson. Vidare omvaldes Annika Andersson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 575 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 220 000 kronor. Årsstämman beslutade att ersättning om 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt att 40 000 kronor kan utgå till en ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor var till två ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktie­bolags­lagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

 
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. INVISIOs lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.