INVISIO kallar till årsstämma

Aktieägarna i INVISIO AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022 kl. 13.00 i 7A Posthusets konferenslokaler, Vasagatan 28 i Stockholm. Inregistrering sker från kl. 12.30.

 

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med § 10 i INVISIOs bolagsordning.


RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022,
 • dels anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman senast torsdagen
  den 28 april 2022. Anmälan ska göras skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller via bolagets webbplats www.invisio.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.

 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 3 maj 2022. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.

 

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

 

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.invisio.com.


Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till INVISIO AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "INVISIO Årsstämma").  Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.invisio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Godkännande av dagordning vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 15. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
 16. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande.
 17. Beslut om antagande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 19. Stämmans avslutande.

 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Annika Andersson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

 

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.


Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl samt Charlott Samuelsson. Till nyval som styrelseledamot föreslås Hannu Saastamoinen. Charlotta Falvin har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Annika Andersson som styrelseordförande.

 

Hannu Saastamoinen är född 1960 och är senior rådgivare i Investment AB Latour i Finland samt styrelseordförande i Rototex Group AB och MTC Flextex Oy. Han är dessutom styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding AB, Oy VEHO AB, M&G Group B.V.  samt Bemsiq AB. Hannu Saastamoinen var under perioden 2013 till 2020 vd för Swegon Group. Dessförinnan hade han ett antal ledande befattningar inom bland annat Munters, Huure Group, TAC Svenska, United Technologies Carrier Corp och Electrolux.

 

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com.


Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 575 000 kronor till 650 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 220 000 kronor till 250 000 kronor. Valberedningen föreslår ett arvode om 125 000 kronor (100 000 kronor) till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kronor till en ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (50 000 kronor) var till två ledamöter i revisionsutskottet. Styrelsen har för avsikt att inrätta ett utskott för cybersäkerhet och valberedningen föreslår ett arvode för ordförande om 60 000 kronor och 40 000 kronor var till två ledamöter i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 2 385 000 kronor (1 975 000 kronor).

 

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode). Aktierna bör förvärvas inom en tre-årsperiod.


Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO om att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid bolagsstämman samt inkomna poströster.

 

Val av två justeringspersoner (punkt 5)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Lennart Francke, ombud för Swedbank Robur Fonder, och Elisabet Jamal Bergström, ombud för SEB Investment Management, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (punkt 10)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om 139 599 263 kronor, överkursfond om 26 436 800 kronor samt årets resultat om 14 994 418 kronor, dvs. totalt 181 030 482 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 6 maj 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 11 maj 2022. Yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

 

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 16)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 

Beslut om godkännande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, enligt punkterna A.-C. ("Personaloptionsprogrammet 2022/2025"), vilket i allt väsentligt följer konstruktionen för de personaloptionsprogram som antogs av årsstämman 2019 ("Personaloptionsprogrammet 2019/2022") och av årsstämman 2020 ("Personaloptionsprogrammet 2020/2023").

Syftet med Personaloptionsprogrammet 2022/2025 är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIOs långsiktiga prestation och värdeskapande för aktieägarna. På så sätt sammanlänkas de anställdas långsiktiga incitament med aktieägarnas intressen. Personaloptionsprogrammet 2022/2025 kommer även vara ett viktigt verktyg för att INVISIO ska kunna rekrytera, behålla och motivera bolagets anställda och bedöms av styrelsen vara till nytta för INVISIO och dess aktieägare under de kommande åren. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter får inte delta i Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

A. ANTAGANDE AV PROGRAMMET

 

1. Personaloptionsprogrammet 2022/2025 i sammandrag

 

Alla anställda i INVISIO-koncernen ska ha rätt att delta i Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

 

Baserat på prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO-koncernen kommer de anställda att tilldelas personaloptioner som, i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet 2022/2025, ger deltagarna rätt att förvärva aktier i INVISIO under år 2025 ("Personaloptionerna"). Om deltagaren (i) under hela intjänandeperioden för Personaloptionsprogrammet 2022/2025, som löper från tilldelning av Personaloptionen till och med den 8 maj 2025 ("Intjänandeperioden"), med vissa undantag, är anställd i INVISIO-koncernen och (ii) i den utsträckning det prestationsbaserade villkoret för Personaloptionerna har uppnåtts under perioden 6 maj 2022 8 maj 2025 ("Mätperioden"), kommer deltagarna ha rätt att förvärva INVISIO-aktier under maj – juni 2025.

 

För att säkerställa INVISIOs åtagande att leverera aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 700 000 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) INVISIO-aktie) till ett helägt danskt dotterföretag, INVISIO A/S, ("Dotterbolaget"). I den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 är uppfyllt så ska teckningsoptionerna utnyttjas för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

 

2. Kostnader

 

Enligt IFRS 2 ska Personaloptionerna kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Baserat på antagandet om en aktiekurs om 160 kronor vid tilldelningstillfället och beräknat enligt Black & Scholes- och Monte Carlo-metoden beräknas den redovisade kostnaden för Personaloptionerna att uppgå till totalt ca 13,8 miljoner kronor under perioden 2022/2025.

 

Vid en positiv kursutveckling uppstår kostnader för sociala avgifter avseende Personaloptionerna. Dessa kommer att kostnadsföras under Personaloptionernas löptid baserat på värdeförändringen på Personaloptionerna.

 

Baserat på antagande om att samtliga 700 000 Personaloptioner kommer utnyttjas för att förvärva nya INVISIO-aktier den 15 maj 2025, och om INVISIOs aktiekurs ökar med 30 procent och överstiger SIXPRX-index (se definition nedan i punkt 5.5) med 20 procentenheter under Intjänandeperioden så kommer kostnaden för sociala avgifter uppgå till omkring 3,0 miljoner kronor. Kostnaden omprövas kontinuerligt under Intjänandeperioden.

 

3. Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Högst 700 000 Personaloptioner kan ges ut till deltagarna i programmet. Antalet INVISIO-aktier som kan tecknas under Personaloptionsprogrammet 2022/2025 är högst 700 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 700 000 kronor. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximalt utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2022/2025 cirka 1,5 procent av utestående aktier och röster om samtliga Personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier. Den totala utspädningen till följd av att samtliga Personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier i Personaloptionsprogrammet 2019/2022, Personaloptionsprogrammet 2020/2023 och Personaloptionsprogrammet 2022/2025 är cirka 4,1 procent baserat på antalet idag utestående aktier och röster.

 

Kostnaderna och utspädningen förväntas ha endast en marginell inverkan på INVISIOs nyckeltal.

 

4.  Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns två pågående aktierelaterade incitamentsprogram i INVISIO, Personaloptionsprogrammet 2019/2022 som antogs av årsstämman 2019 och Personaloptionsprogrammet 2020/2023 som antogs av årsstämman 2020.

 

5. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för Personaloptionsprogrammet 2022/2025

5.1 Utgivande av Personaloptioner och tilldelning

Högst 700 000 Personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025. Tilldelning ska ske den 6 maj 2022.

 

5.2 Deltagare i programmet och allokering

 

Personaloptionerna kan tilldelas alla som vid tilldelningstillfället är tillsvidareanställda inom INVISIO-koncernen, cirka 190 personer. Personer som har sagt upp sin anställning, eller blivit uppsagda av INVISIO, vid tilldelningstillfället kommer inte att tilldelas Personaloptioner. Tillkommande anställda som ännu inte påbörjat sin anställning vid tilldelningen kan, villkorat av att anställningen påbörjas senast den 1 december 2022, komma att erbjudas att delta i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för att anta programmet.

 

Deltagarna kan tilldelas maximalt det antal Personaloptioner som framgår av förteckningen nedan.

 

Kategori 1 – VD kan tilldelas högst 24 000 Personaloptioner.

 

Kategori 2 – högst sex ledande befattningshavare kan tilldelas högst 12 000 Personaloptioner per person.

 

Kategori 3 – övriga anställda, cirka 183 personer kan tilldelas högst 6 000 Personaloptioner per person.

 

Tilldelning av Personaloptioner ska baseras på bland annat deltagarens prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO.

 

Ingen anställd garanteras tilldelning av Personaloptioner.

 

5.3 Pris för Personaloption och förvärvspris

 

Tilldelade Personaloptioner erhålles vederlagsfritt.

 

Efter att Personaloptioner tilldelats och intjänats, och i den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionerna uppfyllts, berättigar varje Personaloption till att förvärva en (1) aktie i INVISIO till ett pris motsvarande INVISIOs akties genomsnittskurs under perioden 1 april 2022 – 30 april 2022 ("Förvärvspriset"). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt.

 

5.4 Intjänandevillkor

 

För det fall deltagarens anställning i INVISIO-koncernen skulle upphöra, oavsett skäl, före Intjänandeperiodens slut, förfaller Personaloptionerna och kan inte längre utnyttjas. Endast om deltagaren arbetat i INVISIO-koncernen i minst 36 månader vid uppsägningstidens slut, och:

 

(a)  anställningen sägs upp av INVISIO eller något av dess dotterbolag på grund av andra skäl än deltagarens brott mot anställningsavtalet, eller

 

(b)  deltagaren avslutar sin anställning i INVISIO eller något av dess dotterbolag på grund av att INVISIO eller något av dess dotterbolag väsentligt brutit mot anställningsavtalet,

 

har deltagaren rätt att utnyttja Personaloptionerna under Utnyttjandeperioden.

 

Deltagare som omfattas av punkterna (a)-(b) ovan ska, vad avser Personaloptionerna, behandlas så som att denne fortfarande vore anställd i INVISIO-koncernen under hela Intjänandeperioden.

 

5.5 Prestationsvillkor

 

Antalet tilldelade Personaloptioner som deltagaren kommer att kunna utnyttja till förvärv av INVISIO-aktier beror på graden av uppfyllande av det prestationsvillkor som gäller för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 enligt följande:

 

INVISIO-aktiens kursutveckling (inklusive lämnade utdelningar från INVISIO till dess aktieägare under perioden 1 april 2022 – 30 april 2025) under Mätperioden jämfört med referensindexet SIX Portfolio Return Index ("SIXPRX"). (SIXPRX visar genomsnittlig utveckling (inklusive utdelningar) på Nasdaq Stockholm justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder.)

 

För att alla (100 procent) Personaloptionerna ska berättiga deltagaren till förvärv av INVISIO-aktier krävs att kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 20 procentenheter. Om kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 10 procentenheter berättigar hälften (50 procent) av deltagarens Personaloptioner till förvärv av INVISIO-aktier. I fall där kursutvecklingen för INVISIO-aktien överstiger SIXPRX med mellan mer än 10 och mindre än 20 procentenheter kommer Personaloptionerna berättiga till förvärv av INVISIO-aktier på linjär basis mellan 50 till 100 procent. Om kursutvecklingen i INVISIO inte överstiger SIXPRX med 10 procentenheter förfaller alla (100 procent) Personaloptioner.

 

5.6 Utnyttjande

 

Utnyttjande av Personaloptioner för att förvärva nya INVISIO-aktier kommer, till den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 är uppfyllt och deltagaren har uppfyllt intjänandevillkoren, kunna ske under perioden 15 maj – 30 juni 2025 ("Utnyttjandeperioden").

 

Utnyttjandeperioden kan komma att senareläggas om styrelsen anser det lämpligt.

 

Efter Utnyttjandeperiodens slut förfaller Personaloptionerna automatiskt och kan inte längre utnyttjas.

 

5.7 Överlåtelse och pantsättning

 Personaloptionerna är inte överlåtbara och kan heller inte pantsättas.

5.8 Omräkning 

Om teckningsoptionerna som emitteras för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 ska omräknas i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, så ska även Personaloptionerna omräknas i motsvarande mån.

Omräkning ska t.ex. ske vid fondemission, nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna, sammanläggning och split av aktier i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för 2022/2025 som finns tillgängliga på INVISIOs webbplats.

5.9 Change of control

Om det sker en ägarförändring i INVISIO som till exempel innebär att någon, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar minst 50 procent eller mer av rösterna i INVISIO samt vid vissa andra händelser, ska deltagarna ha rätt att utnyttja tilldelade Personaloptioner i förtid, dvs. även under Intjänandeperioden.

5.10 Utformning och hantering

Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogrammet 2022/2025, men de huvudsakliga villkoren ska vara i enlighet med årsstämmans beslut. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även ha rätt att vidta vissa andra justeringar, innefattande beslut om att reducera andelen Personaloptioner som kan utnyttjas för att förvärva nya aktier (helt eller delvis) för samtliga anställda eller vissa kategorier av anställda som omfattas av Personaloptionsprogrammet 2022/2025, om det sker betydande förändringar i INVISIO-koncernen eller på marknaden som styrelsen bedömer får till följd att villkoren för förvärv av nya aktier i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 inte längre uppfyller syftet med Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

B. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att INVISIO, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025, ska emittera högst 700 000 teckningsoptioner, Serie 2022/2025, med rätt till teckning av nya aktier i INVISIO enligt följande.

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en aktie i INVISIO, således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 700 000 kronor.

 

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma INVISIO A/S.

 

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 10 maj 2022 med rätt för styrelsen att förlänga denna teckningstid.

 

 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2025.

 

 1. Teckningsoptionerna ska ha en teckningskurs vid nyteckning av aktie motsvarande INVISIO-aktiens genomsnittskurs under perioden 1 april 2022 – 30 april 2022 (d.v.s. samma pris som "Förvärvspriset" som definierats i punkt A). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, under en angiven period. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

 

 1. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

 

 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på INVISIOs webbplats och kommer att registreras av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen (och överlåtelsen) av teckningsoptionerna säkerställer leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025. För en redogörelse för syftet med att anta Personaloptionsprogrammet 2022/2025, se punkt A.

C. GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONERNA

Styrelsen föreslår att Dotterbolaget ska kunna överlåta/disponera teckningsoptionerna, till deltagarna eller annars till tredje man, för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogrammet 2022/2025. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.

D. ÖVRIGT

1. Majoritetskrav

Beslut i enlighet med styrelsens förslag omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och är därför villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

2. Registrering

Styrelsen för INVISIO föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

3. Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogrammet 2022/2025 har initierats och beretts av INVISIOs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare under sista kvartalet 2021 och första kvartalet 2022.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, investeringar och företagsförvärv.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 540 494 stycken.


Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast från och med den 13 april 2022 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.


Handlingarna kan begäras under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.


Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till bolaget under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

______________

 

Stockholm i mars 2022

INVISIO AB (publ)

Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:


Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO

Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

 
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

 

 

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.