Sub banner Investor Relations

Finansiell data per år

Följande årlig finansiell data avser perioden från 2018 till 2022

 

RESULTATRÄKNINGAR, JANUARI-DECEMBER (MSEK) 2018 2019 2020 2021 2022
Totala intäkter 354,5 513,8 532,0 593,0 775,5
Kostnader för sålda varor -154,7 -200,5 -222,9 -252,6 -325,7
Bruttovinst 199,7 313,3 309,0 340,4 449,7
Rörelsekostnader -132,0 -170,7 -200,9 -315,5 -384,5
Avskrivningar och nedskrivningar -4,3 -10,0 -12,7 -45,1 -47,8
Rörelseresultat 63,5 132,6 95,4 24,9 65,2
Finansnetto 0,7 1,5 -10,5 -1,3 -2,7
Resultat före skatt 64,2 134,1 84,9 23,5 62,5
Inkomstskatt -16,0 -32,5 -23,7 -9,0 -18,0
Årets resultat 48,2 101,6 61,2 14,5 44,5

 

BALANSRÄKNINGAR, 31 DECEMBER (MSEK) 2018 2019 2020 2021 2022
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Immateriella tillgångar 49,7 85,6 94,8 92,6 103,5
Materiella anläggningstillgångar 4,4 3,1 4,1 17,1 20,8
Nyttjanderätter leasingavtal   25,3 24,0 33,7 22,8
Finansiella tillgångar 17,3 4,1 5,1 5,6 6,3
Summa anläggningstillgångar 71,4 118,0 128,0 149,0 153,4
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 101,3 95,6 115,7 117,5 144,4
Kundfordringar 104,6 111,0 100,4 117,6 194,5
Övriga kortfristiga fordringar 16,2 10,0 14,0 27,3 28,9
Likvida medel 62,2 145,1 157,7 134,8 127,1
Summa omsättningstillgångar 284,3 361,7 387,8 397,2 494,9
           
SUMMA TILLGÅNGAR 355,7 479,7 515,8 690,0 783,9
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital 292,0 366,0 378,9 417,5 510,0
           
Långfristiga skulder          
Leasingskulder - 22,0 23,8 34,3 24,8
Uppskjutna skatteskulder - 6,5 20,5 35,5 34,6
Summa långfristiga skulder 0,0 28,5 44,3 69,8 59,4
           
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder 39,6 29,8 35,3 34,1 63,7
Leasingskulder - 3,9 23,8 34,3 not finished
Övriga kortfristiga skulder 24,1 51,5 57,3 83,7 85,9
Summa kortfristiga skulder 63,7 85,2 96,8 152,1 -
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 355,7 479,7 515,8 690,0 783,9

 

KASSAFLÖDESANALYS, JANUARI-DECEMBER (MSEK) 2018 2019 2020 2021 2022
Resultat före skatt 64,2 134,1 84,9 23,5 62,5
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2,0 8,7 24,0 47,7 57,4
Betalda inkomstskatter -4,8 -2,8 -12,3 -9,0 -19,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 61,4 140,0 96,7 62,2 100,9
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet -64,3 18,4 -11,1 28,8 -59,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,0 158,4 85,6 91,0 41,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,1 -40,8 -25,4 -191,9 -33,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,5 -34,2 -39,5 73,0 -25,1
           
ÅRETS KASSAFLÖDE -54,6 83,4 20,7 -27,9 -17,0

 

NYCKELTAL 2018 2019 2020 2021 2022
Marginaler          
Bruttomarginal, % 56,4 61,0 58,1 57,4 58,0
Rörelsemarginal, % 17,9 25,8 17,9 4,2 8,4
Vinstmarginal, % 13,6 19,8 11,5 2,4 5,7
Soliditet, % 82,1 76,3 73,5 61 65

 

 ÖVRIGT 2018 2019 2020 2021 2022
Antal anställda vid årets slut 82 101 125 187 208

 

 AKTIEN 2018 2019 2020 2021 2022
NAntal aktier vid periodens slut, tusenta 44,098 44,098 44,098 44,540 45,049
Resultat per aktie, SEK 1,09 2,30 1,39 0,33 0,99
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,09 2,30 1,37 0,32 0,99
Eget kapital per aktie, SEK 6,62 8,30 8,59 9,37 11,32
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 6,62 8,11 8,28 9,26 11,32
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 56,90 101,80 250,0 163,80 164,60
Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet