Sub banner Investor Relations

Marknad

En nischmarknad med attraktiva tillväxtmöjligheter och låg penetrationsgrad

INVISIO adresserar en global nischmarknad. Kunderna utgörs främst av myndigheter och andra offentliga aktörer med koppling till försvar, polis, säkerhet och räddningstjänst.

Efterfrågan på INVISIOs marknader växer i takt med att kraven på kommunikationsutrustningen inom polisen och försvaret ökar, och genom att medvetenheten om konsekvenserna av hörselskador ökar. Varumärkena INVISIO och Racal Acoustics har tydliga marknadsledande positioner inom respektive nisch.

Markets
Markets
Drivkrafter
INVISIO driver marknaden
Efterfrågan på INVISIOs produkter drivs av ett flertal samverkande faktorer. Under 2022 har den nya och mer osäkra geopolitiska situationen i framförallt Europa medfört en ökad efterfrågan. Därutöver bidrar en strukturellt driven tillväxt till följd av pågående långsiktiga moderniseringsprogram, till en allt mer spridd användning av
kommunikationsutrustning samt en ökad medvetenhet kring hörselskador
och dess effekter på individ och samhälle.

Genom att utveckla kommunikationslösningar som gradvis höjer branschens krav på prestanda, funktionalitet och användarupplevelse, bidrar INVISIO i hög utsträckning till att utveckla marknaden och driva dess tillväxt.

Sustainability
Höga inträdeshinder
INVISIOs marknader kännetecknas av höga inträdesbarriärer, vilket försvårar för nya aktörer att etablera sig.

De främsta inträdesbarriärerna utgörs av fleråriga upphandlingsprogram och långa ramavtal mellan leverantör och kund. Dessa förutsättningar har lett till en marknadsstruktur präglad av ett fåtal aktörer och långvariga relationer mellan leverantörer och kunder.

INVISIO bedömer att bolaget har ett försprång i förhållande till sina konkurrenter när det gäller innovations förmåga, väletablerade relationer med kunder samt förståelse för deras behov.

De höga inträdesbarriärerna innebär att INVISIO har en stark marknadsposition i det korta och medellånga perspektivet.

Marknaden för personliga system

INVISIO adresserar en global nischmarknad. Kunderna, som huvudsakligen återfinns på försvars- samt polis- och säkerhets marknaden, vill uppnå operativa fördelar genom förbättrad kommunikation och samtidigt skydda användarnas hörsel.

Försvarsmarknaden
Polis- och säkerhets marknaden
Erbjudande för miljöer med konstant och extrem ljudnivå

Marknaden för Intercom­systemet

Jag förstår vilka risker de möter.
Bryan Munana
Law Enforcement Market Segment Manager
Jag förstår vilka risker de möter.
Bryan Munana
Law Enforcement Market Segment Manager
Försvarsmarknaden
Potentialen för fortsatt tillväxt inom målmarknaden är stor
Branschstatistik visar att det finns cirka 50 miljoner soldater
i hela världen, varav 20 miljoner bedöms vara aktiva (INVISIOs interna bedömningar).

Det största antalet soldater finns i länder i Asien. Investeringarna i avancerade kommunikations- och hörselskyddssystem i dessa länder har historiskt varit mer begränsade, men växer nu i relativt snabb takt.

INVISIOs primära målgrupp utgörs av teknikmogna länder i Europa och Nordamerika. I dessa länders försvarsmakter tjänstgör cirka två miljoner potentiella användare. Marknadsvärdet för INVISIOs personliga system uppskattas här till cirka 20 miljarder kronor. I regel görs upphandlingar med intervaller om fyra år, vilket innebär att den årliga målmarknaden uppgår till cirka fem miljarder kronor.

Det finns idag närmare 250.000 användare av INVISIOs system, vilket innebär en marknadspenetration om drygt 10 procent.

Mp 14984 Tt
Polis- och säkerhetsmarknaden
Initialt fokus på bearbetning av kunder i USA, Europa och valda länder i Asien
Det finns totalt 2,7 miljoner poliser på INVISIOs marknader. Av dessa bedöms 30 procent vara relevanta för bolagets erbjudande, vilket innebär att målgruppen utgörs av cirka 700.000–900.000 potentiella användare.

Polis- och säkerhetsmarknaden är en relativt ny marknad för INVISIO och fokus ligger initialt på bearbetning av kunder i USA, Europa och valda länder i Asien.

Värdet av polis- och säkerhetsmarknaden för INVISIOs personliga system i dessa geografier uppskattas till cirka nio miljarder kronor. Bolaget bedömer att kunderna upphandlar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs system är värd ungefär 1,5 miljarder kronor.

Polis- och säkerhetsmarknaden är mer fragmenterad och decentraliserad än försvarsmarknaden, vilket innebär att INVISIO i försäljningsarbetet måste bearbeta ett större antal kunder. En genomsnittsorder är därför generellt sett mindre än på den mer centraliserade försvarsmarknaden.

02 01 PUBLIC SAFETY 01 Negotiators 1290X1080px FC
Racal Acoustics
Erbjudande för miljöer med konstant och extrem ljudnivå
Förvärvet av brittiska Racal Acoustics under 2021 innebar att INVISIO breddade erbjudandet med en ny, kompletterande produktkategori.

Kännetecknande för användare av utrustning under varumärket Racal Acoustics är att denne ofta är stationerad eller under transport i ett större militärt fordon, eller är verksam i en annan miljö präglad av konstant högt ljud, till exempel start- och landningsbanor för flygplan.


Branschstatistik visar att det totala antalet platser för fordonsbesättning och passagerare, med behov av ett headset för kommunikation och hörselskydd, uppgår till cirka 1,7 miljoner. Det är företagets bedömning att 1,2 miljoner av dessa är relevanta att adressera. Värdet av den globala adresserbara marknaden för varumärket Racal Acoustics uppskattas till cirka 7,0 miljarder kronor.

Kunderna gör i regel upphandlingar med intervaller om 15 år vilket innebär att den årliga målmarknaden är ungefär 0,5 miljarder kronor.

Racal Acoustics
01 Mp 14824 2 Inviso

Marknaden för Intercom­-systemet

Marknaden för lösningar som möjliggör internkommunikation i militära och polisiära transportmedel har hittills dominerats av större, stationära system. Höga inköpskostnader har dock medfört att de vanligtvis endast monterats i större fordon. INVISIOs kostnadseffektiva lösning expanderar marknaden genom att göra Intercom-systemet tillgängligt även för mindre fordon.

Intercom-systemet adresserar kommunikationsproblem som uppstår under transport, där gruppens medlemmar vill kunna kommunicera dels inom gruppen, dels med förare och enheter utanför fordonet. Intercom-systemet knyter här samman kommunikationen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Intercom-systemet kan medföras av en enskild användare som en portabel lösning eller monteras i ett fordon eller annat transportmedel.

Det portabla systemet
Det fast monterade systemet

INVISIOs Intercom-system levererade de bästa resultaten någonsin för tydlighet och hörbarhet av tal på ett fartyg som färdades i 63-64 knop (188 km/h, 74 miles/h) i direkt motvind!
Ralph Fyten
Contract Manager, Zodiac Hurricane Technologies Inc.
INVISIOs Intercom-system levererade de bästa resultaten någonsin för tydlighet och hörbarhet av tal på ett fartyg som färdades i 63-64 knop (188 km/h, 74 miles/h) i direkt motvind!
Ralph Fyten
Contract Manager, Zodiac Hurricane Technologies Inc.
Intercom-systemet
Det portabla systemet

INVISIO avser att i ett första skede fokusera på det portabla erbjudandet och rikta det till de nuvarande användarna av det personliga systemet.

Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgår till 25.000–40.000 system.

Bolaget bedömer att kunderna kommer att göra upphandlingar i intervaller om fem till sju år, vilket innebär att den årliga adresserbara marknaden för INVISIOs portabla Intercom-system är värd ungefär 0,5 miljarder kronor.

Intercom-systemet
Mp 15809 Edit
Intercom-systemet
Det fast monterade systemet

I ett andra steg avser INVISIO att adressera kundernas befintliga fordonsflotta och även tillverkare och utrustare av fordon.

Bolaget uppskattar att det finns cirka 650.000 fordon som är relevanta för INVISIOs erbjudande. Bedömd livslängd för systemet är cirka tio år, vilket ger en årlig adresserbar marknad på cirka 6,5 miljarder kronor.

Plattformar
INV Gettyimages 112718111
Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet