Sub banner Investor Relations

Varför investera i INVISIO?

Stabil finansiell utveckling och kontinuerliga investeringar i FoU
INVISIO har en ledande position på en nischmarknad i tillväxt. Till de främsta styrkorna hör en hög tillväxt under god lönsamhet, en stark företagskultur och en tydlig strategi – där fortsatt breddning av erbjudandet, penetration av nya geografiska marknader och expansion mot nya användar-grupper utgör viktiga delar.
20 Percent White SE
Stabil finansiell utveckling och kontinuerliga investeringar i FoU
God långsiktig tillväxt

INVISIOs genomsnittliga årliga tillväxt uppgick under perioden 2018–2022 till 16 procent. Tillväxten under 2020 och 2021 påverkades starkt negativt av pandemin, vilket drar ner tillväxten för perioden.

Rekordstor orderbok på drygt 600 MSEK vid inledningen av 2023.

Förvärvet av Racal Acoustics under 2021 har inneburit en stärkt marknadsposition, ett bredare erbjudande och en utökad intäktsbas.

Marknaden för INVISIOs erbjudande är konjunkturoberoende och strukturellt växande.

Finansiell rapportering
01 Mp 14831 2 Inviso
Stabil finansiell utveckling och kontinuerliga investeringar i FoU
God lönsamhet möjliggör offensiv FoU

Bruttomarginalen för perioden 2018–2022 uppgick i genomsnitt till 58,2 procent. För 2022 uppgick marginalen till 58,0 procent.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för 2018–2022 uppgick till 14 procent. Under andra halvåret 2022 stärktes marginalen och uppgick till drygt 20 procent i fjärde kvartalet. För helåret 2022 uppgick den till 8,4 procent.

Investeringar i FoU för perioden 2018–2022 uppgick till i genomsnitt 15 procent per år av bolagets totala intäkter.

Finansiell rapportering
80A0229
Stabil finansiell utveckling och kontinuerliga investeringar i FoU
Hög skalbarhet och stark finansiell position

All volymproduktion sker med hjälp av kontraktstillverkare, vilket
möjliggör skalbarhet, flexibilitet och fullt fokus på produktutveckling och försäljning.

Kassaflödet från den löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital 2022 uppgick till 100,9 MSEK (62,2).

INVISIO har en god finansiell ställning. Koncernens soliditet var 64 procent (61) vid årets slut.

220916 Invisio Tillverkning 1101 JPG High Res
Stark marknadsposition på växande nischmarknad
Växande nischmarknad med höga inträdes­barriärer

Ökad geopolitisk osäkerhet har medfört kraftigt ökade militära anslag och större försvarsbudgetar.

Marknaden växer strukturellt i takt med att allt fler användare inom försvar och polis förses med personlig kommunikationsutrustning.

Hörselskador är den vanligaste skadan för militärer. Cirka 30 procent av alla poliser har hörselskador efter avslutad tjänst.

Att ta sig in på marknaden och vinna en offentlig upphandling tar vanligtvis flera år. Höga inträdesbarriärer har medfört att antalet aktiva aktörer är relativt få.

Stark marknadsposition på växande nischmarknad
Marknadsledande position och en portfölj med fler åriga ramavtal och program

Bolagets strategi är att växa årligen med i genomsnitt 20 procent och därigenom öka penetration inom sin nischmarknad.

INVISIO Group är med de två starka varumärkena INVISIO och Racal Acoustics den klara globala marknadsledaren inom sin nisch. Det förstärktes ytterligare genom Racal Acoustics genombrott i USA i början av 2023.

INVISIO har en portfölj med ramavtal och vunna program, som möjliggör återkommande försäljning. De löper på tre till sju år, där Racal Acoustics avtal kan löpa betydligt längre. Exempel på kunder: USAs försvar, flera NATO-arméer, svenska och danska polisen.

220914 Invisio 1501 JPG High Res
Tillväxtstrategi och företagskultur
Breddat kunderbjudande, nya användarkategorier och geografiska marknader

Det nya Intercom-systemet utgör en helt ny intäktskälla. Marknadsvärdet bedöms uppgå till 7 miljarder kronor per år. Under 2022 erhölls ett flertal volymbeställningar.

Polisen är en växande användargrupp, vars marknad bedöms uppgå till 1,5 miljarder kronor per år.

INVISIO bearbetar nya geografiska marknader, framförallt Asien men även Sydamerika och Mellanöstern.

Förvärvet av Racal Acoustics innebär en helt ny, kompletterande produktkategori, vars distribution förstärks avsevärt genom INVISIOs försäljningsorganistation.

Mp 15832 (1)
Tillväxtstrategi och företagskultur
Stark företagskultur

INVISIOs företagskultur är stark. Incitaments och optionsprogram omfattar samtliga anställda, vilket bidrar till att motivera medarbetarna och stärka kulturen.

INVISIO erhöll 2023 "Excellent score" i undersökningen Employee Net Promotor Score.

De senaste fem årens genomsnittliga personalomsättning och korttidssjukfrånvaro är låg och uppgick till 6 respektive 1 procent.

Erfaren ledning med många år av samarbete. VD och direktörerna inom försäljning samt FoU har arbetat hos INVISIO i mer än 15 år vardera.

220914 Invisio 1268 Web JPG Web 2000Px
Get in touch with us (7)
Vi är redo att hjälpa till
Kontakta oss om du har några frågor
Contact US Market T E Request
Utforska våra lösningar
Taktisk kommunikation för försvar och allmän säkerhet